Beth yw ein cynllun cyhoeddi?

Mae'n rhestr o'r wybodaeth rydym yn darparu fel mater o drefn. Mae’n dweud wrthych sut y gallwch gael gafael ar y wybodaeth hon ac os oes cost i’w chyrchu.

Gwybodaeth am Sut gallwch chi ei chael Cost
Ein rôl Gwefan Am ddim
Ein lleoliadau a manylion cyswllt Gwefan Am ddim
Aelodau'r Cyngor Meddygol Cyffredinol Gwefan Am ddim
Gwybodaeth yn ymwneud â'r ddeddfwriaeth sy'n berthnasol i'n swyddogaethau Gwefan Am ddim
Gwybodaeth yn ymwneud â sefydliadau rydym yn gweithio gyda nhw Gwefan Am ddim
Gwybodaeth recriwtio, meini prawf, proses, manylebau swyddi, cyfrifoldebau a swyddi gweigion Gwefan neu gopi caled ar gais drwy gysylltu â’n tîm recriwtio Am ddim
Adroddiad blynyddol a chyfrifon Gwefan Am ddim 
Cynllun busnes Gwefan Am ddim
Amserlen cyfarfodydd y Cyngor a Phwyllgorau Gwefan Am ddim
Cyflwyno agendâu, papurau a chofnodion y Cyngor mewn sesiynau agored Gwefan Am ddim
Trawsgrifiad o gyfarfodydd ein Cyngor (lle cynhelir sesiwn agored) Mae copi caled ar gael ar gais Mae taliadau'n amrywio
Ein hymgynghoriadau Gwefan neu gopi caled ar gais Mae taliadau'n amrywio
Ein hymatebion i ymgynghoriadau a gynhaliwyd gan sefydliadau eraill Gwefan neu gopi caled ar gais Mae taliadau'n amrywio
Gorchmynion interim (rhestr o orchmynion sy’n effeithio ar gofrestriad meddygon) a wneir gan banel gorchmynion interim Gwefan Am ddim
Trawsgrifiadau o’r Pwyllgor Ymddygiad Proffesiynol (lle cynhelir sesiwn agored) Cysylltwch â'r MPTS Mae taliadau'n amrywio
Penderfyniadau'r Pwyllgor Perfformiad Proffesiynol Cysylltwch â'r tîm Mynediad at Wybodaeth Mae taliadau'n amrywio
Penderfyniadau’r Pwyllgor Ymddygiad Proffesiynol (lle cynhelir sesiwn agored) Cysylltwch â'r tîm Mynediad at Wybodaeth Mae taliadau'n amrywio
Trawsgrifiadau o dribiwnlysoedd addasrwydd i ymarfer (lle maent yn cael eu cynnal mewn sesiwn agored) Dim ond pan fydd gwrandawiad wedi’i gwblhau’n llawn y bydd copi caled ar gael – cysylltwch ag MPTS Mae taliadau'n amrywio
Penderfyniadau’r tribiwnlysoedd addasrwydd i ymarfer Gwefan Am ddim
Trawsgrifiadau o'r Panel Apeliadau Cofrestriadau Copi caled Mae taliadau'n amrywio
Penderfyniadau'r Panel Apeliadau Cofrestriadau Copi caled Mae taliadau'n amrywio
Canllawiau a ddarparwn i'n penderfynwyr Gwefan Am ddim
Canllawiau sancsiynau ar gyfer tribiwnlysoedd addasrwydd i ymarfer Gwefan Am ddim
Cod ymddygiad ar gyfer Aelodau'r CMC Gwefan  Am ddim
Strategaeth cydraddoldeb ac amrywiaeth Gwefan Am ddim
Canllawiau tendro a chaffael Gwefan Am ddim
Gweithdrefnau ar gyfer ymdrin â cheisiadau am wybodaeth Gwefan Am ddim
Polisi codi tâl am geisiadau am wybodaeth Gwefan Am ddim
Cynllun yr iaith Gymraeg Gwefan Am ddim 
Gweithdrefnau cwyno corfforaethol Gwefan  Am ddim 
Gweithdrefn sylwadau a chwyno ar gyfer gwybodaeth a cheisiadau i weld gwybodaeth Gwefan Am ddim
Cofrestr feddygol Gwefan Am ddim
Gwasanaeth lawrlwytho cofrestr feddygol Copi electronig Mae taliadau'n amrywio
Ystadegau cofrestr feddygol Gwefan  Am ddim
Cofrestr buddiannau aelodau Cyngor y CMC, cyfarwyddwyr gweithredol, aelodau pwyllgor cyfetholedig ac aelodau tribiwnlys addasrwydd i ymarfer Gwefan Am ddim
Gwybodaeth am gofrestru  Gwefan Am ddim
Gwybodaeth am ddatblygiad proffesiynol parhaus Gwefan Am ddim
Deilliannau i raddedigion ar gyfer addysg feddygol israddedig Gwefan Am ddim
Canlyniadau ar gyfer meddygon cofrestredig dros dro (blwyddyn sylfaen 1) Gwefan Am ddim
Hyrwyddo rhagoriaeth: safonau ar gyfer addysg ac hyfforddiant meddygol Gwefan Am ddim
Cynnal arfer meddygol da Gwefan neu gopi caled Am ddim
Canllawiau i feddygon ar arferion da Gwefan Am ddim
Gwybodaeth am ein gweithdrefnau addasrwydd i ymarfer Gwefan Am ddim
Atgyfeirio meddyg at y CMC: canllaw i feddygon unigol, cyfarwyddwyr meddygol a rheolwyr llywodraethiant clinigol Gwefan Am ddim 
Atgyfeirio meddyg at y CMC: canllaw i gleifion Gwefan Am ddim
Arweiniad i feddygon a atgyfeiriwyd at y CMC Gwefan Am ddim
Gwybodaeth am asesiadau iechyd Gwefan Am ddim
Taflen ffeithiau ymgymeriadau Gwefan Am ddim
Taflen ffeithiau asesu perfformiad Gwefan Am ddim
Taflen ffeithiau rhybuddion Gwefan Am ddim
Gwybodaeth am brawf y Bwrdd Asesu Ieithyddiaeth Proffesiynol (PLAB) Gwefan Am ddim 
Fideo prawf ar Arholiad Clinigol Strwythurol Gwrthrychol (OSCE) Gwefan Am ddim
Gwybodaeth am drwyddedu Gwefan Am ddim
Gwybodaeth am ailddilysu Gwefan Am ddim
Datganiadau newyddion Gwefan Am ddim 
Archwiliwr Data CMC Gwefan Am ddim