Safonau'r Gymraeg

Rydym yn ymrwymedig i wella ein darpariaeth Gymraeg yn unol â’r hysbysiad cydymffurfio a gyhoeddwyd gan Gomisiynydd y Gymraeg. Bydd cydymffurfiaeth yn ein helpu i wella lefel y gwasanaethau Cymraeg y gall aelodau o’r cyhoedd yng Nghymru ddisgwyl eu derbyn gennym. Rydym wedi gweithredu Cynllun Iaith Gymraeg er 2006, sy’n egluro sut y byddwn yn trin y Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal wrth ddarparu gwasanaethau i’r cyhoedd yng Nghymru. O 6 Rhagfyr 2023 ymlaen, mae’n ofynnol i ni gydymffurfio â’r safonau a nodir gan Gomisiynydd y Gymraeg yn ein hysbysiad cydymffurfio.

Fel rhan o’n hymrwymiad i’r safonau, rydym yn ymdrechu i neilltuo swm rhesymol a chymesur o adnoddau gweithredol a gwybodaeth i ddiwallu anghenion siaradwyr Cymraeg, gan gefnogi ein staff i gyflawni’r dasg hon. Wrth ystyried sut i fodloni'r safonau, rydym hefyd yn cydbwyso ein cyfrifoldeb i gydymffurfio â'n cyfrifoldebau deddfwriaethol eraill, fel y'u diffinnir yn y Ddeddf Meddygaeth a Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus.

Nid yw pob agwedd ar ein gwaith o fewn cwmpas y safonau. Fodd bynnag, pan fydd gwasanaeth o fewn y cwmpas, rydym yn ymrwymedig i gymhwyso egwyddor cydraddoldeb drwy beidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg. 

Mae’r dolenni isod yn darparu mwy o wybodaeth ar sut yr ydym yn bwriadu cydymffurfio â’r safonau, a sut y gallwch rannu adborth a chwynion am ein darpariaeth Gymraeg.

Ein cydymffurfiad

Bob blwyddyn, rydym yn cynhyrchu adroddiad ar ein cydymffurfiaeth â’r safonau. Bydd ein hadroddiad cyntaf yn cael ei ddatblygu a'i gyhoeddi ym mis Hydref 2024 a bydd ar gael yma.

Noddwr y Gymraeg, sef y Cyfarwyddwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu Strategol ar hyn o bryd, sy'n gyfrifol am gydymffurfio â'r safonau.