Pryderon

Os mynegir pryderon difrifol i ni am ymddygiad, iechyd neu berfformiad meddyg, gallwn ymchwilio i ganfod a yw diogelwch cleifion, neu hyder y cyhoedd mewn meddygon, mewn perygl. Mae rhagor o wybodaeth am y math o bryderon y gallwn ymchwilio iddynt, a’r camau y gallem eu cymryd, ar gael isod. Os ydych chi'n feddyg sy'n destun ymchwiliad, gallwch ddod o hyd i wybodaeth am ffynonellau cymorth sydd ar gael i chi. 

Ar gyfer cleifion neu aelodau o’r cyhoedd sy’n mynegi pryder, neu os ydych chi’n dyst, gallwch chithau hefyd ddod o hyd i adnoddau i’ch cefnogi. 

Read this in English

Sut i fynegi eich pryder neu atgyfeirio eich hun

Back

Adfer pryder am feddyg

Os ydych eisoes wedi dechrau mynegi pryder i ni, gallwch adfer y pryder a gadwyd gennych a bwrw ymlaen

Canllaw i feddygon

Mae bod yn destun ymchwiliad yn gallu achosi straen. Gallwch weld sut byddwn yn ymchwilio, a beth allwch ei wneud i leihau’r effaith ar eich practis yn ein hardal cymorth i feddygon.

Meddygon sy’n destun ymchwiliad

Dolenni cyflym: