Cael gafael ar gyngor, cefnogaeth neu eiriolaeth i’ch helpu i fynegi eich pryder

Weithiau gall mynegi pryder neu geisio cyngor a chymorth deimlo’n llethol. Yn ffodus, mae sefydliadau ar gael sy’n gallu eich helpu drwy’r broses hon.

Rydw i eisiau cymorth i fynegi pryder

Cyngor ar Bopeth

Mae Cyngor ar Bopeth yn cynnig cyngor annibynnol am ddim am y sefydliadau a all eich helpu os ydych eisiau mynegi pryder.

Gweithredu yn erbyn Damweiniau Meddygol

Mae Gweithredu yn erbyn Damweiniau Meddygol yn elusen sy’n cefnogi pobl sydd wedi profi niwed y gellid bod wedi’i osgoi wrth dderbyn gofal. Maent yn darparu cymorth annibynnol ac arbenigedd clinigol, cyfreithiol ac o safbwynt polisi.

Gwasanaeth Cymorth Annibynnol

Mae’r Gwasanaeth Cymorth Annibynnol yn llinell gymorth gyfrinachol am ddim sydd ar gael i gleifion, tystion ac aelodau o’r teulu sydd wedi mynegi pryder i’r GMC neu’r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC).

Cymorth i Ddioddefwyr sy’n darparu’r llinell gymorth, ac mae cynghorwyr cymwys yn gallu darparu arweiniad emosiynol yn ogystal â rhoi cyngor ymarferol i’r rhai sy’n gysylltiedig.

Rydw i eisiau eiriolwr i’m helpu i fynegi fy mhryder

Eiriolwr yw rhywun a fydd yn gweithio’n agos gyda chi i wneud yn siŵr bod eich llais yn cael ei glywed pan fyddwch yn gwneud cwyn. Maent hefyd yn gallu mynegi pryder ar eich rhan os nad ydych yn teimlo’n gyfforddus. Fel arfer, maent yn gweithio i wasanaeth annibynnol ac wedi cael hyfforddiant proffesiynol.

Yng Nghymru, mae gan Llais eiriolwyr sydd wedi’u hyfforddi’n annibynnol a all eich helpu a’ch cefnogi os ydych chi eisiau cyflwyno cwyn. Mae hefyd yn casglu gwybodaeth am eich barn a’ch profiadau er mwyn iddynt allu gweithio gyda darparwyr gwasanaethau gofal cymdeithasol a’r GIG lleol i wella’r gwasanaethau iechyd ledled y wlad.

Dal yn ansicr: 

Gallwch ddefnyddio ein teclyn pryderon i weld ai ni yw’r bobl iawn i ddelio â’ch pryder.

Mynegi fy mhryder gyda chi