Dewch i adnabod Arfer meddygol da 2024

Mae Arfer meddygol da wedi’i ddiweddaru.  Mae’n nodi’r safonau gofal cleifion ac ymddygiad proffesiynol a ddisgwylir gan bob meddyg yn y DU, ar draws pob arbenigedd, cyfnod gyrfa a sector.

Bydd y safonau hyn hefyd yn berthnasol i gymdeithion meddygol a chymdeithion anesthesia yn y dyfodol, unwaith y byddwn yn eu rheoleiddio.

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg / Read this page in EnglishOs ydych chi’n feddyg ar ein cofrestr feddygol, byddwch eisoes yn gyfarwydd â nifer o egwyddorion Arfer meddygol da, megis gweithio mewn partneriaeth gyda chleifion a chadw eich sgiliau yn gyfredol.

Gallwch ddarllen drwy'r holl newidiadau yn Arfer meddygol da 2024 - beth sy'n newydd ym mhob maes?  Mae'n bwysig i chi ymgyfarwyddo â'r safonau wedi’u diweddaru, ddaeth i rym ar 30 Ionawr 2024.

Darllenwch y fersiwn diweddaraf o Arfer meddygol da 2024


Pum diweddariad allweddol

Mae’r safonau yn canolbwyntio ar ymddygiad a gwerthoedd sy’n cynorthwyo gwaith tîm da, yn gwneud i bawb deimlo’n ddiogel i godi eu llais, ac yn grymuso meddygon i ddarparu gofal o ansawdd. Yn benodol, rydym wedi diweddaru pum maes allweddol er mwyn eich helpu i:

  • greu gweithleoedd sy’n parchu, sy’n deg ac sy’n dosturiol i gydweithwyr a chleifion
  • hyrwyddo gofal sy’n canolbwyntio ar ar y claf
  • mynd i’r afael â gwahaniaethu
  • hyrwyddo arweinyddiaeth deg a chynhwysol
  • cynorthwyo parhad gofal a dirprwyo diogel.


Canllawiau manylach

I helpu meddygon i gymhwyso Ymarfer meddygol da 2024, rydym hefyd wedi adnewyddu rhai darnau o arweiniad cefnogol.

Nid yw'r rhain yn sefydlu safonau newydd neu wahanol i'r rhai mewn ymarfer meddygol da, maent yn esbonio mwy am feysydd penodol y mae gan feddygon yn aml gwestiynau amdanynt, neu pan mae'n ddefnyddiol iddyn nhw ddarparu manylion ychwanegol. Daeth y rhain i rym ar 30 Ionawr 2024.

 Diben Arfer meddygol da

Mae Arfer meddygol da yn fframwaith safonau proffesiynol i’ch arwain  pan fyddwch yn gofalu am gleifion ac yn gweithio gyda chydweithwyr. Mae’r safonau yn disgrifio arfer da, ond nid set o reolau mohonynt. Dylech eu gweithredu gan ddefnyddio eich barn, o dan yr amgylchiadau penodol y byddwch yn eu hwynebu.

Gan ymateb i adborth yn ein hymgynghoriad, mae Arfer meddygol da bellach yn cynnwys esboniad manwl am sut y mae’r safonau yn ymwneud â’n gweithdrefnau addasrwydd i ymarfer.

Os mynegir pryder gyda ni, byddwn bob amser yn ystyried yr amgylchiadau unigol, ac yn ystyried unrhyw ffactorau perthnasol yr ydym yn ymwybodol ohonynt, megis:

  • pa mor ddifrifol yw’r pryder. Mae hyn yn cynnwys ystyried i ba raddau y mae’r meddyg wedi gwyro o’r safonau, a yw’r ymddygiad yn fwriadol, a yw’r pryder yn ymwneud â cham-drin pŵer, ac a yw’r ymddygiad neu’r pryder yn ymwneud ag un digwyddiad neu a yw wedi digwydd fwy nag unwaith.
  • systemau a ffactorau rhyngbersonol yn amgylchedd gwaith y meddyg a’u rôl neu lefel eu profiad
  • sut ymatebodd y meddyg i’r pryder, gan gynnwys a ydynt wedi dangos dirnadaeth ac a oes tystiolaeth o adferiad.

Ewch i’n tudalennau gwe am ragor o wybodaeth am brosesau addasrwydd i ymarfer a’r cymorth sydd ar gael i feddygon.