Dewch i adnabod Arfer meddygol da 2024

Mae Arfer meddygol da wedi’i ddiweddaru.  Mae’n nodi’r safonau gofal cleifion ac ymddygiad proffesiynol a ddisgwylir gan bob meddyg yn y DU, ar draws pob arbenigedd, cyfnod gyrfa a sector.

Bydd y safonau hyn hefyd yn berthnasol i gymdeithion meddygol a chymdeithion anesthesia yn y dyfodol, unwaith y byddwn yn eu rheoleiddio.

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg / Read this page in EnglishOs ydych chi’n feddyg ar ein cofrestr feddygol, byddwch eisoes yn gyfarwydd â nifer o egwyddorion Arfer meddygol da, megis gweithio mewn partneriaeth gyda chleifion a chadw eich sgiliau yn gyfredol.

Mae hi dal yn bwysig eich bod yn ymgyfarwyddo â’r safonau wedi’u diweddaru cyn iddynt ddod i rym ar 30 Ionawr 2024.

Darllenwch y fersiwn diweddaraf o Arfer meddygol da 2024

Bydd y fersiwn presennol o Arfer meddygol da yn parhau i fod yn berthnasol i feddygon tan 30 Ionawr 2024.Pum diweddariad allweddol

Mae’r safonau yn canolbwyntio ar ymddygiad a gwerthoedd sy’n cynorthwyo gwaith tîm da, yn gwneud i bawb deimlo’n ddiogel i godi eu llais, ac yn grymuso meddygon i ddarparu gofal o ansawdd. Yn benodol, rydym wedi diweddaru pum maes allweddol er mwyn eich helpu i:

 • greu gweithleoedd sy’n parchu, sy’n deg ac sy’n dosturiol i gydweithwyr a chleifion
 • hyrwyddo gofal sy’n canolbwyntio ar ar y claf
 • mynd i’r afael â gwahaniaethu
 • hyrwyddo arweinyddiaeth deg a chynhwysol
 • cynorthwyo parhad gofal a dirprwyo diogel.


Gwneud eich safonau newydd yn haws pori trwyddynt

Rydym wedi ei gwneud yn haws i chi ddod o hyd i’r wybodaeth yr ydych yn chwilio amdani. Rydym wedi ailstrwythuro’r safonau, gan sicrhau bod teitl pob adran yn adlewyrchu’r cynnwys ynddo yn glir. Y pedair adran, a elwir parthau, yw:

 • Gwybodaeth, sgiliau a datblygiad
 • Cleifion, partneriaeth a chyfathrebu
 • Cydweithwyr, diwylliant a diogelwch
 • Ymddiriedaeth a phroffesiynoldeb.


Diben Arfer meddygol da

Mae Arfer meddygol da yn fframwaith safonau proffesiynol i’ch arwain  pan fyddwch yn gofalu am gleifion ac yn gweithio gyda chydweithwyr. Mae’r safonau yn disgrifio arfer da, ond nid set o reolau mohonynt. Dylech eu gweithredu gan ddefnyddio eich barn, o dan yr amgylchiadau penodol y byddwch yn eu hwynebu.

Gan ymateb i adborth yn ein hymgynghoriad, mae Arfer meddygol da bellach yn cynnwys esboniad manwl am sut y mae’r safonau yn ymwneud â’n gweithdrefnau addasrwydd i ymarfer.

Os mynegir pryder gyda ni, byddwn bob amser yn ystyried yr amgylchiadau unigol, ac yn ystyried unrhyw ffactorau perthnasol yr ydym yn ymwybodol ohonynt, megis:

 • pa mor ddifrifol yw’r pryder. Mae hyn yn cynnwys ystyried i ba raddau y mae’r meddyg wedi gwyro o’r safonau, a yw’r ymddygiad yn fwriadol, a yw’r pryder yn ymwneud â cham-drin pŵer, ac a yw’r ymddygiad neu’r pryder yn ymwneud ag un digwyddiad neu a yw wedi digwydd fwy nag unwaith.
 • systemau a ffactorau rhyngbersonol yn amgylchedd gwaith y meddyg a’u rôl neu lefel eu profiad
 • sut ymatebodd y meddyg i’r pryder, gan gynnwys a ydynt wedi dangos dirnadaeth ac a oes tystiolaeth o adferiad.

Ewch i’n tudalennau gwe am ragor o wybodaeth am brosesau addasrwydd i ymarfer a’r cymorth sydd ar gael i feddygon.