Sut ydym yn archwilio bod meddygon yn darparu gofal da?

English

Rhaid i feddygon ddangos i CMC yn rheolaidd eu bod yn rhoi gofal da i gleifion a'u bod yn sicrhau eu bod yn ymwybodol o'r datblygiadau diweddaraf yn eu maes – trwy gyfrwng proses o'r enw ailddilysu. Mae gan gleifion rôl pwysig yn y broses hon.

Sut mae ailddilysu yn gweithio?

Mae pob meddyg sy'n meddu ar drwydded yn casglu enghreifftiau o'u gwaith er mwyn deall yr hyn y maent yn ei wneud yn dda a sut y gallant wella. Mae holi barn eu cleifion am y gofal y maent yn ei roi yn rhan bwysig o hyn. Bydd meddygon yn casglu:

  • adborth gan eu cleifion a chan bobl y maent yn gweithio gyda nhw
  • yr hyn y maent wedi'i ddysgu o hyfforddiant a gwblhawyd ganddynt
  • yr hyn y maent wedi'i ddysgu os bydd rhywbeth wedi mynd o'i le
  • unrhyw gwynion amdanynt.

Bob blwyddyn, bydd meddygon yn adolygu ac yn trafod eu gwaith gyda meddyg sydd wedi cael hyfforddiant arbennig (a elwir yn arfarnwr). Byddant yn cytuno ar gynllun ynghylch sut y gall y meddyg wella a datblygu'r hyn y maent yn ei wneud yn dda yn ystod y flwyddyn ddilynol. Er enghraifft, trwy gael ychydig yn fwy o hyfforddiant.

Sut y caiff hyn ei archwilio?

Bydd meddygon uwch profiadol (a elwir yn swyddogion cyfrifol) yn gweithio gyda CMC er mwyn sicrhau bod meddygon yn adolygu eu gwaith. Yn ogystal, bydd swyddogion cyfrifol yn cael gwybodaeth arall am waith y meddyg gan eu cyflogwr.

Os bydd angen cymorth ychwanegol ar y meddyg neu os bydd unrhyw broblemau difrifol, bydd y swyddog cyfrifol yn gweithredu ar unwaith er mwyn rhoi sylw i hyn.

Bob pum mlynedd, bydd y swyddog cyfrifol yn dweud wrth CMC a yw'r meddyg yn sicrhau eu bod yn ymwybodol o'r datblygiadau diweddaraf yn eu maes ac yn rhoi gofal da. Ar sail hyn, bydd CMC yn penderfynu a yw'r meddyg yn gallu cadw eu trwydded.

Sut mae modd i gleifion gymryd rhan?

Mae'ch meddyg yn dymuno i chi rannu eich profiadau o gael gofal, fel eu bod yn gwybod sut y maent yn ei wneud. Efallai na fyddwch yn gallu asesu sgiliau meddygol y meddyg, ond gallwch ddweud, er enghraifft, pa mor dda yr oeddent wedi gwrando arnoch neu wedi esbonio'r hyn yr oeddent yn ei wneud.

Dyma'r hyn y gallwch ei wneud.

  • Cymryd rhan os gofynnir i chi roi adborth am feddyg. Nid oes yn rhaid i chi ddweud pwy ydych chi ac ni fydd eich meddyg yn gweld eich ymateb unigol chi. Mae gennym daflen sy'n dweud mwy wrthych am roi adborth.
  • Gallwch roi gwybod i feddygon sut y maent yn ei wneud ar unrhyw adeg. Er enghraifft, gallech anfon llythyr neu gerdyn 'diolch'.
  • Os nad ydych chi wedi cael gofal da, gallwch wneud cwyn. Yn aml, y ffordd orau o gael datrysiad yw codi hyn yn uniongyrchol gyda'r man lle y cawsoch eich trin. Mae'n hofferyn help ar gyfer cleifion yn dweud mwy wrthych am wneud cwyn.
  • Ymunwch â'ch grŵp cleifion lleol, os ydych yn dymuno cymryd rhan yn fwy. Cysylltwch â'ch sefydliad gofal iechyd lleol (fel eich practis meddyg teulu neu ysbyty lleol) er mwyn darganfod mwy.

Pam bod ailddilysu yn bwysig?

Mae ailddilysu yn rhoi hyder i gleifion bod eu meddyg yn cael eu harchwilio'n rheolaidd gan feddyg uwch a gan CMC. Mae'n helpu meddygon i wella'r gofal y maent yn ei roi ac i roi sylw i unrhyw broblemau'n gynnar.