Cyhoeddiadau Cymraeg

Mae’r dudalen hon yn dwyn ynghyd yr holl fersiynau Cymraeg o’n cyhoeddiadau arweiniad ar gyfer cleifion a’r cyhoedd.

I ofyn am fersiwn Cymraeg o unrhyw un o’n cyhoeddiadau, neu fersiwn ohono mewn iaith neu ffurf arall, ffoniwch ni ar 0161 923 6602 neu anfonwch e-bost atom, at publications@gmc-uk.org. Defnyddwyr ffôn testun: dylech ddeialu 18001 yna 0161 923 6602 er mwyn defnyddio’r Gwasanaeth Cyfleu Testun.

Mae modd i chi atgynhyrchu’r testun yn ein cyhoeddiadau yn rhad ac am ddim mewn unrhyw ffurf neu gyfrwng, ar yr amod ei fod yn cael ei atgynhyrchu yn gywir ac nid mewn cyd-destun camarweiniol. Rhaid cydnabod hawlfraint CMC dros y deunydd a nodi teitl y ddogfen.

Pryderon am feddyg

Yr hyn i’w ddisgwyl gan eich meddyg: canllaw i gleifion

Canllaw yw hwn er mwyn helpu cleifion i ddeall safon y gofal y gallant ei ddisgwyl gan eu meddyg.

Lawrlwytho: Yr hyn i’w ddisgwyl gan eich meddyg (pdf)

Cyhoeddwyd: Ebrill 2013

Sut i gwyno am feddyg

Mae’r wybodaeth hon ar gyfer cleifion a’r cyhoedd ac mae’n esbonio’r hyn i’w wneud os byddwch yn anfodlon gyda’r ffordd y mae meddyg wedi eich trin neu ofalu amdanoch.

Lawrlwytho:

Cyhoeddwyd: Mai 2012

Os hoffech wneud cwyn am feddyg, mae modd i chi lenwi ein ffurflen ar-lein neu lawrlwytho’r ffurflen, ei hargraffu a’i phostio atom.

Lawrlwytho:

Mae’n canllaw rhyngweithiol, Help i gleifion, yn rhoi cyngor am y broses os oes gennych chi bryderon am feddyg.

Bydd yn eich helpu i ddarganfod pa sefydliad y dylech gwyno iddynt, mae’n nodi manylion cyswllt sefydliadau cymorth ar draws y DU, ac mae’n esbonio ein proses ar ôl i ni gael cwyn.

Os ydych wedi gwneud cwyn ac os ydych yn pryderu am hyn, mae Cymorth i Ddioddefwyr yn cynnig cymorth annibynnol a chyfrinachol yn rhad ac am ddim.

Lawrlwytho: Ydych chi wedi gwneud cwyn am feddyg i ni? (pdf)

Cyhoeddwyd: Ebrill 2012

Diogelu cleifion: eich hawliau fel pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol

Canllaw i’ch hawl gyfreithiol i gael gofal teg a chyfartal, beth bynnag fo’ch cyfeiriadedd rhywiol.

Lawrlwytho: Diogelu cleifion: eich hawliau fel pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol (pdf)

Cyhoeddwyd: Mai 2014

Gweithdrefnau cosmetig:beth fydd angen i mi ei ystyried?

Cyngor am yr hyn i'w wneud os oes gennych chi unrhyw bryderon neu amheuon ynghylch bwrw ymlaen gyda gweithdrefn gosmetig (yn un llawfeddygol neu'n un anllawfeddygol) neu os byddwch yn cael unrhyw broblemau ar ôl i waith gael ei wneud.

Lawrlwytho: Gweithdrefnau cosmetig:beth fydd angen i mi ei ystyried? (pdf)

Cyhoeddwyd: Mehefin 2016

Help i dystion

Mae’r cyhoeddiad hwn yn cynnig help a chyngor i dystion sy’n rhoi tystiolaeth mewn gwrandawiadau addasrwydd i wneud gwaith meddygol, y maent yn cael eu rhedeg gan y Gwasanaeth Tribiwnlys Ymarferwyr Meddygol.

Lawrlwytho: Help i dystion (pdf)

Cyhoeddwyd: Mai 2013

Os ydych wedi bod yn dyst fel rhan o’n gweithdrefnau addasrwydd i wneud gwaith meddygol, a fyddech gystal â sôn wrthym am eich profiad trwy lenwi’r ffurflen adborth isod.

Lawrlwytho: Ffurflen adborth am y cymorth ar gyfer tystion (pdf) 

Arweiniad am safonau a moeseg ar gyfer meddygon

Arfer meddygol da

Ein harweiniad craidd yw Arfer meddygol da, sy’n nodi’r safonau a ddisgwylir gan bob meddyg ar ein cofrestr. Diweddarwyd yr arweiniad hwn ar 29 Ebrill 2014 er mwyn cynnwys paragraff 14.1 ynghylch sgiliau Saesneg meddygon.

Lawrlwytho: Arfer meddygol da (pdf)

Cyhoeddwyd: Mawrth 2013

Caniatâd: cleifion a meddygon yn gwneud penderfyniadau gyda’i gilydd

Mae Caniatâd yn ymhelaethu ar yr arweiniad yn Arfer meddygol da, sy’n mynnu bod meddygon yn teimlo’n fodlon eu bod wedi sicrhau caniatâd claf, neu awdurdod dilys arall, cyn iddynt gynnal unrhyw archwiliad neu ymchwiliad, darparu triniaeth, neu gynnwys cleifion mewn gwaith addysgu ac ymchwil.

Lawrlwytho: Caniatâd: cleifion a meddygon yn gwneud penderfyniadau gyda’i gilydd (pdf)

Cyhoeddwyd: 2008

Cyfrinachedd: arfer da wrth drin gwybodaeth cleifion

Rydym yn cael mwy o ymholiadau am gyfrinachedd nac am unrhyw fater arall. Mae'r arweiniad hwn yn cynnig cyngor i feddygon am y maes cymhleth hwn, o sut i gadw cofnodion yn ddiogel i pryd a sut y dylid rhannu gwybodaeth at ddibenion ymchwil.

Lawrlwytho: Cyfrinachedd: arfer da wrth drin gwybodaeth cleifion (pdf)

Cyhoeddwyd: 2017

0–18 oed: arweiniad i bob meddyg

Mae’r arweiniad hwn yn datblygu’r dyletswyddau a’r egwyddorion a nodir yn Arfer meddygol da ac yn ein harweiniad arall. Mae’n canolbwyntio ar blant a phobl ifanc o’u genedigaeth nes iddynt gael eu pen-blwydd yn 18 oed.

Lawrlwytho: 0–18 oed: arweiniad i bob meddyg (pdf)

Cyhoeddwyd: 2007

Diogelu plant a phobl ifanc

Mae gan bob plentyn a pherson ifanc yr hawl i gael eu diogelu rhag camdriniaeth ac esgeulustod. Nod yr arweiniad hwn yw helpu meddygon i gadw plant a phobl ifanc yn ddiogel, gan gynorthwyo meddygon mewn maes a fydd wastad yn faes anodd.

Lawrlwytho: Diogelu plant a phobl ifanc: cyfrifoldebau pob meddyg (pdf)

Cyhoeddwyd: Gorffennaf 2012

Arweinyddiaeth a rheolaeth ar gyfer pob meddyg

Mae’r arweiniad hwn yn nodi cyfrifoldebau rheoli ac arweinyddiaeth ehangach pob meddyg yn y gweithle. Mae’r cyfrifoldebau hyn yn ymwneud â materion cyflogaeth, addysgu a hyfforddi, cynllunio, defnyddio a rheoli adnoddau, mynegi pryderon a gweithredu yn eu cylch, a helpu i ddatblygu a gwella gwasanaethau.

Lawrlwytho: Arweinyddiaeth a rheolaeth ar gyfer pob meddyg (pdf)

Cyhoeddwyd: Ionawr 2012

Mynegi pryderon am ddiogelwch cleifion a gweithredu yn eu cylch

Mae gan bob meddyg ddyletswydd i weithredu pan fyddant o’r farn bod diogelwch cleifion mewn perygl, neu bod gofal neu urddas cleifion yn cael ei beryglu. Mae’r arweiniad hwn yn nodi cyfrifoldebau meddygon, gan roi cyngor ynghylch sut i fynegi pryderon a gweithredu yn eu cylch.

Lawrlwytho: Mynegi pryderon am ddiogelwch cleifion a gweithredu yn eu cylch (pdf)

Cyhoeddwyd: Ionawr 2012

Triniaeth a gofal tuag at ddiwedd oes

Mae’r arweiniad hwn yn datblygu’r dyletswyddau a’r egwyddorion a nodir yn Arfer meddygol da ac yn ein harweiniad arall. Mae’n nodi’r safonau o ran arfer a ddisgwylir gan feddygon y maent yn trin cleifion sy’n agosáu at ddiwedd eu hoes.

Lawrlwytho: Triniaeth a gofal tuag at ddiwedd oes: arfer da wrth wneud penderfyniadau (pdf)

Cyhoeddwyd: 2010

Arweiniad esboniadol

Mae modd i chi weld rhestr lawn y cyhoeddiadau arweiniad esboniadol yn adran rhestr yr arweiniad moesegol.

Amdanom ni – cyhoeddiadau corfforaethol

Strategaeth gorfforaethol 2014–17

Mae’n strategaeth gorfforaethol ar gyfer 2014–17 yn amlygu ein hamcanion ar gyfer y bedair blynedd nesaf.

Lawrlwytho: Strategaeth gorfforaethol 2014–17 (pdf)

Cyhoeddwyd: Ionawr 2014

Effaith ein gwaith

Mae Gwneud gwahaniaeth yn ystyried effaith ein gwaith ar y cleifion yr ydym yn eu diogelu, y meddygon yr ydym yn eu cynorthwyo, y myfyrwyr a’r meddygon sy’n cael hyfforddiant ac yr ydym yn gosod y safonau ar eu cyfer, a’r partneriaid yr ydym yn gweithio gyda nhw.

Lawrlwytho: Gwneud gwahaniaeth (pdf)

Cyhoeddwyd: Hydref 2015

Strategaeth cydraddoldeb ac amrywiaeth

Fel rhan o’n hymrwymiad a wnaed ers tro i sicrhau cynnydd ystyrlon ym maes cydraddoldeb ac amrywiaeth, fel rheolydd ac fel cyflogwr, gwnaethom gyhoeddi ein strategaeth gyntaf ynghylch cydraddoldeb ac amrywiaeth ym mis Gorffennaf 2010.

Lawrlwytho: Strategaeth cydraddoldeb ac amrywiaeth 2014–17 (pdf)

Cyhoeddwyd: Ionawr 2014

Cynllun laith Gymraeg

Rydym wedi paratoi cynllun iaith Gymraeg sy’n nodi sut yr ydym yn bwriadu darparu gwasanaethau i chi yn Gymraeg.

Lawrlwytho: Cynllun laith Gymraeg (pdf)

Pwy sy’n rheoleiddio gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol?

Rhaid bod gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol y maent yn gweithio yn y DU wedi cofrestru gydag un o’r 12 rheolydd a restrir yn y daflen hon.

Lawrlwytho: Pwy sy’n rheoleiddio gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol? (pdf)