Ymarfer meddygol heb ei gofrestru

Mae ymarfer meddygol heb ei gofrestru yn erbyn y gyfraith 

Rhaid i feddygon sy’n ymarfer meddygaeth yn y DU fod wedi cofrestru a bod â thrwydded i ymarfer. Mae’n anghyfreithlon iddynt ymarfer meddygaeth heb hyn ac mae’n rhywbeth y byddai angen inni ymchwilio iddo.

Gallwch gael gwybod beth yw statws cofrestru meddyg drwy chwilio drwy'r gofrestr feddygol ar-lein.  

Chwilio'r gofrestr feddygol

Riportio rhywun sy’n ymarfer meddygaeth yn anghyfreithlon  

Os ydych chi’n poeni y gallai rhywun fod yn ymarfer heb fod wedi cofrestru a heb drwydded i ymarfer, anfonwch e-bost atom yn: urp@gmc-uk.org neu ffoniwch ni ar 0161 923 6602.

Er mwyn ein helpu i ymchwilio, mae angen y wybodaeth ganlynol arnom:

 • enw’r unigolyn
 • manylion yr hyn a ddigwyddodd
 • pwy rydych chi eisoes wedi rhoi gwybod iddynt am hyn a beth oedd y canlyniad (os yw’n berthnasol)
 • unrhyw dystiolaeth sydd gennych i gefnogi hyn, fel negeseuon e-bost, cyfeiriad gwefan, hysbysebion
 • rhoi caniatâd i ni rannu’r wybodaeth hon ag unigolion neu sefydliadau perthnasol eraill.

Os byddwch yn sylwi bod meddyg wedi'i gofrestru a bod ganddynt drwydded i ymarfer, ond bod gennych bryderon amdanynt o hyd, gallwch gwyno.

Beth allwn ni ei wneud os yw rhywun yn ymarfer meddygaeth yn anghyfreithlon?

Pan fyddwn yn derbyn gwybodaeth sy’n awgrymu y gallai unigolyn fod yn ymarfer meddygaeth heb gofrestru, byddwn yn ymchwilio lle bo hynny’n bosibl ac yn cymryd camau priodol yn unol â Deddf Feddygol 1983.

Yn dibynnu ar yr amgylchiadau, mae’n bosibl y byddwn yn gwneud y canlynol:

 • rhoi gwybod i’r unigolyn am y gyfraith
 • anfon hysbysiadau dirwyn i ben ac ymatal
 • gwneud atgyfeiriad i’r heddlu a allai arwain at erlyniad, cofnod troseddol a dirwy sylweddol.

Ni allwn ymchwilio i ymarferwyr sy’n gweithio mewn proffesiynau gofal iechyd eraill. Byddai angen i chi eu cyfeirio at reoleiddiwr eu proffesiynau. 

Defnydd ffug o deitlau gwarchodedig 

Mae’n anghyfreithlon gwneud defnydd ffug o deitlau gwarchodedig: 

 • doethur meddygaeth
 • meddyg teulu
 • llawfeddyg
 • meddyg
 • unigolyn graddedig mewn meddygaeth a llawfeddygaeth
 • baglor meddygaeth
 • apothecari, neu
 • unrhyw enw, teitl neu ddisgrifiad sy’n awgrymu eu bod wedi’u cofrestru gyda ni.

Nid yw'r teitl ‘Doctor’ ar ei ben ei hun yn deitl gwarchodedig gan y gall fod yn gymhwyster academaidd (e.e. PhD), nad yw bob amser yn gysylltiedig ag ymarfer meddygaeth. Felly, mae hawl gan unigolyn i ddefnyddio’r teitl Doctor heb orfod cofrestru gyda ni, ar yr amod nad ydynt yn ymarfer meddygaeth nac yn honni eu bod wedi cofrestru â ni.