Gwneud penderfyniadau a chydsyniad

Mae gwneud penderfyniadau a rhoi cydsyniad ar y cyd yn hanfodol i ymarfer meddygol da.

Mae’r canllawiau hyn yn egluro bod cyfnewid gwybodaeth rhwng meddyg a chlaf yn hanfodol er mwyn gwneud penderfyniadau da. Gall niwed difrifol ddigwydd pan na fyddwn yn gwrando ar gleifion, neu os nad ydynt yn cael y wybodaeth sydd ei hangen arnynt - ac amser a chefnogaeth i'w deall - er mwyn iddynt allu gwneud penderfyniadau gwybodus am eu gofal.

Bydd y canllawiau hyn yn eich cefnogi yn eich sgyrsiau â’ch cleifion ac yn eich helpu i fod yn hyderus eich bod yn rhannu’r wybodaeth sydd ei hangen arnynt i wneud penderfyniadau sy’n addas iddyn nhw. Drwy ei dilyn, byddant yn eich helpu i sicrhau eich bod wedi cael cydsyniad gwybodus gan eich claf.

Mae’n cynnwys cyngor ar y canlynol:

  • Beth ddylech chi ei ddweud wrth glaf wrth siarad am risgiau.
  • Beth i’w wneud os nad yw eich claf eisiau clywed gwybodaeth sy’n berthnasol yn eich barn chi.
  • Beth i’w wneud os nad yw eich claf yn meddu ar alluedd i wneud penderfyniad.
  • Beth ddylech chi ei gofnodi.

Daeth y canllawiau hyn i rym ar 09 Tachwedd 2020.