Archwiliadau personol a gwarchodwyr

Atodiad – Dyfyniadau o Arfer meddygol da

7  Wrth ddarparu gofal clinigol, rhaid i chi:

 1. asesu cyflwr(cyflyrau) claf mewn ffordd ddigonol, gan ystyried eu hanes, gan gynnwys
  1. symptomau
  2. ffactorau seicolegol, ysbrydol, cymdeithasol, economaidd a diwylliannol perthnasol
  3. safbwyntiau, anghenion a gwerthoedd y claf
 1. cynnal archwiliad corfforol yn ôl yr angen 
 2. darparu (neu drefnu) cyngor, ymchwiliad neu driniaeth addas yn brydlon, yn ôl yr angen
 3. cynnig, darparu neu roi presgripsiwn am gyffuriau neu driniaeth (gan gynnwys presgripsiynau rheolaidd) dim ond pan fydd gennych chi wybodaeth ddigonol am iechyd y claf a phan fyddwch yn fodlon y bydd y cyffuriau neu’r driniaeth yn bodloni eu hanghenion 
 4. cynnig, darparu neu roi presgripsiwn am driniaeth effeithiol yn seiliedig ar y dystiolaeth orau sydd ar gael
 5. dilyn ein canllaw mwy manwl ar safonau proffesiynol, Arfer da wrth bresgripsiynu a rheoli meddyginiaethau a dyfeisiau, os ydych yn presgripsiynu 
 6. ymgynghori â chydweithwyr neu geisio cyngor gan eich clinigydd goruchwylio, pan fo hynny’n briodol
 7. cyfeirio claf at ymarferydd arall sy’n meddu ar gymwysterau addas pan fydd hyn yn bodloni eu hanghenion.

16  Rhaid i chi gydnabod a pharchu urddas pob claf a’u hawl i breifatrwydd.

17  Os yw’n berthnasol i’ch ymarfer, rhaid i chi ddilyn ein canllawiau mwy manwl ar Archwiliadau personol a gwarchodwyr.