Arfer da mewn ymchwil (crynodeb)

Cefnogi ymchwil feddygol

Rydym wedi cynhyrchu canllawiau ar arferion da mewn ymchwil i helpu meddygon sy'n ymwneud ag ymchwil.

Er nad yw pob meddyg yn ymwneud yn uniongyrchol ag ymchwil feddygol, mae llawer yn gallu ei gefnogi drwy godi ymwybyddiaeth ymysg cleifion a'u cefnogi i gymryd rhan mewn cyfleoedd priodol os ydynt yn dymuno gwneud hynny.

Efallai y bydd y dolenni canlynol yn ddefnyddiol i chi.

Gwefannau DU-gyfan

  • Mae Porth Treialon Clinigol y DU yn rhoi gwybodaeth i gleifion a gweithwyr iechyd proffesiynol am dreialon clinigol sy'n digwydd ledled y DU y gall cleifion gymryd rhan ynddynt. Gallwch chwilio yn ôl cyflwr meddygol ac yn ôl lleoliad.
  • Mae'r Pecyn Cymorth Treialon Clinigol yn adnodd a gynhyrchwyd gan y Sefydliad Cenedlaethol Ymchwil Iechyd i roi cyngor ymarferol i ymchwilwyr wrth ddylunio a chynnal ymchwil a ariennir yn gyhoeddus.
  • Mae'r Awdurdod Ymchwil Iechyd yn rhoi arweiniad i ymchwilwyr ar y camau sy'n gysylltiedig â'r llwybr ymchwil, o’r syniad am yr astudiaeth gychwynnol i gyhoeddi a lledaenu'r canlyniadau ar ddiwedd astudiaeth. Mae hefyd yn cyhoeddi manylion am yr holl astudiaethau ymchwil yn y DU yn y gofrestr crynodebau ymchwil.
  • Mae cronfa ddata'r DU o ansicrwydd ynghylch effeithiau triniaethau yn cyhoeddi gwybodaeth am ansicrwydd gan gleifion, gofalwyr, clinigwyr, ac o argymhellion ymchwil, sy'n ymdrin ag amrywiaeth eang o broblemau iechyd.
  • Mae gan y rhan fwyaf o golegau a chyfadrannau brenhinol meddygol raglen ymchwil weithredol hefyd. Cysylltwch â'ch coleg brenhinol i gael gwybodaeth am raglenni ymchwil y mae’n eu cefnogi.

Gwefannau Lloegr yn unig

  • Mae NHS Choices yn cynnwys gwybodaeth i gleifion yn Lloegr sy’n ystyried cymryd rhan mewn treialon clinigol, gan gynnwys astudiaethau achos fideo
  • Mae’r Rhwydwaith Ymchwil Glinigol yn Lloegr yn darparu gwybodaeth a chymorth i weithwyr gofal iechyd proffesiynol sydd am gynnal ymchwil yn y GIG. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth i gleifion sy'n ystyried cymryd rhan mewn ymchwil.
  • Efallai y bydd gwefan Cyswllt Data Ymchwil Ymarfer Clinigol (CPRD) yn ddefnyddiol i feddygon teulu yn Lloegr. Mae CPRD yn wasanaeth data arsylwadol ac ymchwil ymyriadol a ariennir gan Sefydliad Cenedlaethol y GIG ar gyfer Ymchwil Iechyd a’r Awdurdod Rheoleiddio Meddyginiaethau a chynhyrchion Gofal Iechyd.

Gwefannau’r Alban yn unig

Gwefannau Cymru yn unig

  • Mae Cynnwys Pobl yn wefan sy’n annog cleifion a’r cyhoedd i gymryd rhan mewn ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru. Mae'r wefan hefyd yn cynnwys gwybodaeth i ymchwilwyr ar sut y gallant ennyn ymgysylltiad aelodau o'r cyhoedd â’u hymchwil.

Gwefannau Gogledd Iwerddon