Arfer da wrth bresgripsiynu a rheoli meddyginiaethau a dyfeisiau

Ail-bresgripsiynu a rhoi meddyginiaeth ar bresgripsiwn rheolaidd

98

Rydych chi yn gyfrifol am unrhyw bresgripsiwn y byddwch yn ei lofnodi, gan gynnwys presgripsiynau rheolaidd ar gyfer meddyginiaethau a roddwyd gan gydweithwyr y tro cyntaf, felly bydd yn rhaid i chi sicrhau bod unrhyw bresgripsiwn rheolaidd y byddwch yn ei lofnodi yn ddiogel ac yn briodol. Dylech ystyried manteision presgripsiynu dro ar ôl tro, a phan fo modd, lleihau gweithgarwch presgripsiynu rheolaidd.

99

Yn yr un modd ag unrhyw bresgripsiwn, dylech gytuno gyda’r claf pa feddyginiaethau y maent yn briodol a sut y bydd eu cyfwr yn cael ei reoli, gan gynnwys dyddiad er mwyn eu hadolygu. Dylech nodi mewn ffordd eglur pam bod adolygiadau rheolaidd yn bwysig, gan esbonio i’r claf yr hyn y dylent ei wneud: 

  1. os byddant yn dioddef sgîl-effeithiau neu adweithiau niweidiol
  2. os byddant yn stopio cymryd y meddyginiaethau cyn y dyddiad adolygu y cytunwyd arno, neu cyn y rhoddir nifer benodedig o bresgripsiynau rheolaidd. 

Rhaid i chi baratoi cofnodion eglur o’r trafodaethau hyn a’ch rhesymau dros roi presgripsiwn rheolaidd.32 

32

Mae MHRA yn casglu data ynghylch meddyginiaethau trwyddedig a didrwydded a ddarparir trwy bresgripsiwn, meddyginiaethau fferyllol a meddyginiaethau dros y cownter.

100

Rhaid i chi deimlo’n fodlon bod gweithdrefnau er mwyn presgripsiynu dro ar ôl tro ac er mwyn rhoi presgripsiynau rheolaidd yn ddiogel a:

  1. bod y claf cywir yn cael y presgripsiwn cywir 
  2. bod y dos cywir yn cael ei bresgripsiynu, yn enwedig ar gyfer cleifon y mae eu dos yn amrywio yn ystod y driniaeth
  3. bod cyfwr y claf yn cael ei fonitro, gan ystyried faint o’r feddyginiaeth a ddefnyddir a’i heffeithiau
  4. dim ond staff y maent yn gymwys i wneud hynny fydd yn paratoi presgripsiynau rheolaidd i’w hawdurdodi 
  5. bod cleifon y mae angen eu harchwilio neu eu hasesu ymhellach yn cael eu hadolygu gan weithiwr gofal iechyd proffesiynol priodol 
  6. bod unrhyw newidiadau i feddyginiaethau’r claf yn cael eu hadolygu mewn ffordd ddifrifol a’u cynnwys yn eu cofnod yn gyfym. 
101

Yn ystod pob adolygiad, dylech gadarnhau bod y claf yn cymryd eu meddyginiaethau yn unol â’r cyfarwyddyd a roddwyd, gan gadarnhau bod angen y meddyginiaethau o hyd, eu bod yn effeithiol ac yn cael eu goddef. Gallai hyn fod yn arbennig o bwysig ar ôl i glaf dreulio cyfnod yn yr ysbyty neu wrth wneud newidiadau i feddyginiaethau yn dilyn ymweliad gyda’r ysbyty neu’r cartref. Yn ogystal, dylech ystyried a allai ceisiadau am bresgripsiynau rheolaidd a gyfwynir yn gynharach neu’n hwyrach na’r disgwyl ddynodi ymlyniad gwael, gan arwain at therapi annigonol neu effeithiau niweidiol. 

102

Pan fyddwch yn rhoi presgripsiynau rheolaidd neu’n presgripsiynu dro ar ôl tro, dylech sicrhau bod gweithdrefnau mewn grym er mwyn monitro a yw’r feddyginiaeth yn ddiogel ac yn angenrheidiol ar gyfer y claf o hyd. Dylech gadw cofnod o fferyllwyr y maent yn meddu ar bresgripsiynau rhoi rheolaidd gwreiddiol, fel bod modd i chi gysylltu â nhw yn ôl yr angen.