Arfer meddygol da

Ynglŷn ag arfer meddygol da

Beth yw Arfer meddygol da?

Mae Arfer meddygol da yn nodi’r egwyddorion, y gwerthoedd a’r safonau gofal ac ymddygiad proffesiynol a ddisgwylir gan bob gweithiwr meddygol proffesiynol sydd wedi cofrestru gyda ni. Mae’n fframwaith moesegol, sy’n cynorthwyo gweithwyr meddygol proffesiynol i ddarparu gofal diogel o safon da, er budd cleifion.

Rydym yn cydweithio’n agos gyda gweithwyr meddygol proffesiynol, cleifion ac eraill i ddatblygu Arfer meddygol da, felly mae’n gytundeb a rennir am yr hyn y dylai’r safonau proffesiynol fod.

Rydym yn defnyddio’r term ‘gweithwyr meddygol proffesiynol’ i ddisgrifio ein holl gofrestreion1 yr ydym yn eu hannerch yn uniongyrchol (fel ‘chi’) trwy gydol y canllaw hwn.

Rhennir Arfer meddygol da yn bedwar maes er mwyn ei gwneud yn haws ei ddefnyddio. Mae pob maes yr un mor bwysig wrth ddisgrifio’r hyn sy’n gwneud gweithiwr meddygol proffesiynol da.

1

Adeg cyhoeddi hwn, rydym yn rheoleiddio meddygon.  Rydym yn paratoi i reoleiddio Cymdeithion Meddygol a Chymdeithion Anesthesia yn y dyfodol, ac ar yr adeg honno, bydd y canllaw hwn yn berthnasol iddyn nhw hefyd.

Sut i ddefnyddio Arfer meddygol da

Eich cyfrifoldeb chi yw bod yn gyfarwydd ag Arfer meddygol da a’r safonau proffesiynol ynddo, ble bynnag y byddwch yn ymarfer, beth bynnag fo eich maes meddygol neu leoliad eich ymarfer.

Ond nid set o reolau ydyw. Rhaid i chi ddefnyddio eich barn broffesiynol i weithredu’r safonau yn Arfer meddygol da i’ch ymarfer o ddydd i ddydd. Mae hyn yn golygu ystyried pa rai o’r safonau proffesiynol sy’n berthnasol i’r amgylchiadau penodol yr ydych chi’n eu hwynebu, a defnyddio eich gwybodaeth, eich sgiliau a’ch profiad i’w dilyn yn y cyd-destun hwnnw.

Os byddwch yn gwneud hyn, yn gweithredu gydag ewyllys da ac er budd cleifion, byddwch yn gallu esbonio a chyfiawnhau eich penderfyniadau a’ch gweithredoedd.

Rydym yn defnyddio’r termau ‘rhaid i chi’ a ‘dylech chi’ yn y ffyrdd canlynol.

 • Defnyddir ‘rhaid i chi’ ar gyfer dyletswydd gyfreithiol neu foesegol y mae disgwyl i chi ei chyflawni (neu fod yn gallu cyfiawnhau penderfyniad i beidio ei chyflawni).
 • Defnyddir 'dylech chi’ ar gyfer dyletswyddau neu egwyddorion:
  • nad ydynt efallai yn berthnasol i chi neu’r sefyllfa yr ydych ynddi ar hyn o bryd, neu
  • nad ydych efallai yn gallu cydymffurfio â nhw oherwydd ffactorau y tu hwnt i’ch rheolaeth.

Beth yw’r safonau proffesiynol?

Arfer meddygol da yw ein canllaw craidd ar safonau proffesiynol. Caiff ei ategu gan amrywiaeth o ganllawiau mwy manwl sy’n ymhelaethu ar rai o’r safonau a nodir yn Arfer meddygol da

Pan fyddwn yn defnyddio’r term ‘safonau proffesiynol’, rydym yn golygu Arfer meddygol da a’r canllawiau manylach.

Sut y mae’r safonau proffesiynol yn berthnasol ar gyfer ailddilysu

Mae ailddilysu yn eich cynorthwyo i ddatblygu eich ymarfer, mae’n ysgogi gwelliant ym maes llywodraethu clinigol, ac mae’n rhoi hyder i’ch cleifion eich bod yn ymwybodol o’r datblygiadau diweddaraf.

Er mwyn cynnal eich trwydded i ymarfer, rhaid i chi ymgysylltu â systemau llywodraethu clinigol lleol yn barhaus, gan gynnwys gweithgarwch arfarnu blynyddol. Bydd hyn yn dangos eich bod yn gweithio yn unol â’r egwyddorion, y gwerthoedd a’r safonau gofal, a’r ymddygiad a nodir yn y safonau proffesiynol.

Sut y mae’r safonau proffesiynol yn ymwneud â’n gweithdrefnau addasrwydd i ymarfer

Mae’r safonau proffesiynol yn disgrifio arfer da, ac ni fydd pob achos o wyro oddi wrthynt yn cael ei ystyried yn ddifrifol.

Pan fynegir pryder gyda ni am weithiwr meddygol proffesiynol, rhaid i ni asesu a yw’r gweithiwr meddygol proffesiynol hwnnw yn peri unrhyw risg presennol neu barhaus i un elfen neu fwy sy’n ymwneud â diogelu’r cyhoedd:

 • diogelu, hyrwyddo a chynnal iechyd, diogelwch a lles y cyhoedd
 • hyrwyddo a chynnal hyder y cyhoedd yn y proffesiynau meddygol, a
 • hyrwyddo a chynnal safonau ac ymddygiad proffesiynol cywir ar gyfer aelodau’r proffesiynau hynny.

Byddwn yn gwneud hyn trwy ystyried y canlynol.

 1. Pa mor ddifrifol yw’r pryder. Mae hyn yn cynnwys ystyried i ba raddau y mae’r gweithiwr meddygol proffesiynol wedi gwyro o’r safonau proffesiynol a/neu effaith cyflwr iechyd ar eu hymddygiad neu eu perfformiad. Mae’n cynnwys ffactorau eraill y gallent effeithio ar ddifrifoldeb y sefyllfa hefyd, megis ymddygiad bwriadol neu barhaus, cam-drin grym, ac a yw’r ymddygiad neu’r perfformiad gwael y mae’r pryder yn ymwneud ag ef yn ddigwyddiad untro neu a yw wedi digwydd fwy nag unwaith.
 2. Unrhyw gyd-destun perthnasol y gallai effeithio ar risg, er enghraifft ffactorau systemau a ffactorau rhyngbersonol yn amgylchedd gwaith y gweithiwr meddygol proffesiynol neu eu rôl neu lefel eu profiad.
 3. Sut ymatebodd y gweithiwr meddygol proffesiynol i’r pryder, gan gynnwys tystiolaeth o ddirnadaeth ac adferiad.

Ar ôl i ni asesu’r risg, bydd angen i ni ystyried a oes angen cymryd camau rheoliadol wrth ymateb i’r pryder. Gallwch ddarllen mwy am ein proses a’r mathau o gamau y gallai fod angen i ni eu cymryd ar ein tudalennau gwe am Addasrwydd i ymarfer.