Arfer meddygol da

Mae Arfer meddygol da yn nodi’r egwyddorion, y gwerthoedd a’r safonau gofal ac ymddygiad a ddisgwylir gan bob gweithiwr meddygol proffesiynol.

Mae'n cynnwys meysydd:

  • sicrhau mai gofal cleifion yw’r pwysigrwydd cyntaf
  • darparu safon dda o ymarfer a gofal, a gweithio o fewn cymhwysedd
  • gweithio mewn partneriaeth â chleifion a’u cefnogi i wneud penderfyniadau am eu gofal ar sail gwybodaeth
  • trin cydweithwyr â pharch a helpu i greu amgylchedd sy’n dosturiol, cefnogol a theg
  • gweithredu gyda gonestrwydd ac uniondeb a bod yn agored os aiff pethau o’i le
  • diogelu a hybu iechyd cleifion a’r cyhoedd

Daeth y canllawiau hyn i rym ar 30 Ionawr 2024.

Lawrlwythwch y canllawiau