Cyfrinachedd: ymateb i bryderon yn y cyfryngau

Cyfrinachedd: ymateb i feirniadaeth yn y cyfryngau

1

Yn ein harweiniad Cyfrinachedd: arfer da wrth drin gwybodaeth cleifon rydym yn nodi:

1. Mae ymddiriedaeth yn rhan hanfodol o’r berthynas rhwng meddyg a chlaf ac mae cyfrinachedd yn ganolog i hyn. Efallai y bydd cleifon yn osgoi ceisio help meddygol, neu efallai na fyddant yn rhoi disgrifad llawn o’u symptomau, os byddant yn credu y bydd meddygon yn datgelu eu gwybodaeth bersonol heb eu caniatâd, neu os na fyddant yn cael y cyfe i gael rhywfaint o reolaeth dros yr amseru neu swm y wybodaeth a rennir.

Am yr arweiniad hwn

2

Weithiau, caiff meddygon eu beirniadu mewn cyfryngau argraffedig neu gyfryngau a ddarlledir neu ar gyfryngau cymdeithasol1 gan eu cleifon2 neu gan rywun sy’n agos i glaf neu sy’n cynrychioli claf. Gall y feirniadaeth gynnwys manylion anghywir neu gamarweiniol ynghylch diagnosis, triniaeth neu ymddygiad y meddyg.

1

Gweler hefyd ein harweiniad Defnydd meddygon o gyfryngau cymdeithasol. Mae modd i chi weld ein holl arweiniad ar-lein trwy droi at www.gmc-uk.org/guidance.

2

Yn yr arweiniad hwn, mae’r gair ’claf’ yn cyfeirio at gleifon presennol a chyn gleifon.

3

Er bod hyn yn gallu peri rhwystredigaeth neu ofd, nid yw’n eich rhyddhau chi o’ch dyletswydd i barchu cyfrinachedd eich claf. Mae’r arweiniad esboniadol hwn yn nodi sut y mae’r egwyddorion cyffredinol yn ein harweiniad Cyfrinachedd yn berthnasol pan fydd meddygon yn ystyried sut i ymateb i feirniadaeth yn y cyfryngau.

Mae’r safonau proffesiynol yn disgrifio arfer da, ac ni fydd pob achos o wyro oddi wrthynt yn cael ei ystyried yn achos difrifol. Rhaid i chi ddefnyddio eich barn broffesiynol i weithredu’r safonau yn eich gwaith o ddydd i ddydd. Os byddwch yn gwneud hyn, yn gweithredu’n ddidwyll ac er budd cleifion, byddwch yn gallu egluro a chyfiawnhau eich penderfyniadau a’ch gweithredoedd. Rydym yn sôn mwy am farn broffesiynol, a sut mae’r safonau proffesiynol yn berthnasol i’n prosesau addasrwydd i ymarfer, arfarnu ac ailddilysu ar ddechrau Arfer meddygol da.

Ymateb i feirniadaeth

4

Gall datgelu gwybodaeth am glaf heb sicrhau eu caniatâd danseilio ymddiriedaeth y cyhoedd yn y proffesiwn, yn ogystal ag ymddiriedaeth eich claf ynoch chi. Yn ogystal, mae anghydfodau rhwng cleifon a meddygon a gynhelir mewn ffordd gyhoeddus yn gallu ymestyn neu ddwysáu gwrthdaro, ac mae’n gallu tanseilio hyder y cyhoedd yn y proffesiwn, hyd yn oed os nad ydynt yn cynnwys y cam o ddatgelu gwybodaeth bersonol heb sicrhau caniatâd.

5

Ni ddylech gyhoeddi gwybodaeth yr ydych chi wedi’i chael dan amodau cyfrinachol heb sicrhau caniatâd penodol y claf hwnnw. Fel arfer, dylech gyfyngu eich ymateb cyhoeddus i esboniad o’ch dyletswydd cyfrinachedd cyfreithiol a phroffesiynol.

6

Fodd bynnag, o bryd i’w gilydd, gallai adroddiadau yn y cyfryngau neu ar gyfryngau cymdeithasol beri i gleifon deimlo’n bryderus am eich arferion, neu arferion gwasanaeth iechyd y mae gennych gyswllt gydag ef. Mewn achosion o’r fath, efallai y bydd yn briodol rhoi gwybodaeth gyffredinol am eich arferion arferol. Rhaid i chi fod yn ofalus na fyddwch yn datgelu gwybodaeth bersonol am glaf neu’n rhoi adroddiad am eu gofal, heb sicrhau eu caniatâd. Os byddwch yn gwadu honiadau sy’n ymddangos yn y wasg gyhoeddus, rhaid i chi fod yn ofalus na fyddwch yn datgelu, yn uniongyrchol neu trwy hepgor neu ensynio, unrhyw wybodaeth bersonol ychwanegol am y claf, ac eithrio’r hyn sy’n ofynnol mewn datganiad gwadu syml.

7

Dylech geisio cyngor eich corff proffesiynol neu’ch corff amddiffyn, neu gyngor cyfreithiwr, ynghylch sut i ymateb i feirniadaeth yn y cyfryngau ac, os yw hynny’n briodol, unrhyw iawndal cyfreithiol sydd ar gael i chi.