Cyfrinachedd: datgelu gwybodaeth am glefydau trosglwyddadwy difrifol

Ôl-nodion

1

Rydym yn rhoi enghreifftiau o adegau pan na fydd hi’n ymarferol ceisio caniatâd efallai ym mharagraff 14 Cyfrinachedd: arfer da wrth drin gwybodaeth cleifon. Mae modd i chi weld ein holl arweiniad ar-lein.

2

Yn yr arweiniad hwn, mae’r term ’clefyd trosglwyddadwy difrifol’ yn berthnasol i unrhyw glefyd y bydd modd ei drosglwyddo o unigolyn i unigolyn, ac sy’n gallu arwain at farwolaeth neu salwch difrifol. Yn arbennig, mae’n berthnasol i, ond nid wedi ei gyfyngu i, HIV, twbercwlosis, a hepatitis B a C. 

3

You can get advice from Public Health England, Public Health Wales, Communicable Disease Surveillance Centre in Northern Ireland and Health Protection Scotland.

4

Arfer meddygol da (Cyngor Meddygol Cyffredinol, 2013). Mae modd i chi weld ein holl arweiniad ar-lein.

5

Gweler Health clearance for tuberculosis, hepatitis B, hepatitis C and HIV: New healthcare workers (Adran Iechyd, 2007); Health Clearance for Tuberculosis, Hepatitis B, Hepatitis C and HIV for new Healthcare Workers with direct clinical contact with patients (Llywodraeth yr Alban, 2008); The Management of HIV infected Healthcare Workers who perform exposure prone procedures: updated guidance (Adran Iechyd, 2014); a HIV Infected Health Care Workers: Guidance on Management and Patient Notifcation (Llywodraeth yr Alban, 2005). 

6

Rhagofalon cyffredinol, a elwir rhagofalon rheoli haint safonol fel arall, yw’r mesurau sylfaenol er mwyn rheoli ac atal heintiau, sy’n angenrheidiol er mwyn lleihau’r risg o drosglwyddo cyfryngau heintus. Darparir arweiniad ynghylch rheoli haint gan Health Protection Scotland, GIG Cymru, DHSSPS Gogledd Iwerddon a’r Adran Iechyd yn Lloegr.

7

Guidance for clinical health care workers: protection against infection with blood-borne viruses – Expert Advisory Group on AIDS and the Advisory Group on Hepatitis (Department of Health, 1998); HIV post-exposure prophylaxis: guidance from the UK Chief Medical Officers’ Expert Advisory Group on AIDS (Department of Health, 2008). 

8

Mae Rheoliadau GIG (Clefydau Gwenerol) 1974, Cyfarwyddiadau Ymddiriedolaethau GIG (Clefydau Gwenerol) 1991 a Chyfarwyddiadau Ymddiriedolaethau GIG ac Ymddiriedolaethau Gofal Sylfaenol (Clefydau a Drosglwyddir yn Rhywiol) 2000 yn nodi bod yn rhaid i gyrff GIG amrywiol yng Nghymru a Lloegr ‘gymryd yr holl gamau angenrheidiol er mwyn sicrhau na chaiff unrhyw wybodaeth y mae modd iddi ddatgelu manylion unigolyn ... mewn perthynas ag unigolion sy’n cael eu harchwilio neu eu trin am unrhyw glefyd a drosglwyddir yn rhywiol, ei datgelu ac eithrio – (a) at ddibenion cyfeu’r wybodaeth honno i ymarferwr meddygol, neu i unigolyn a gyfogir dan gyfarwyddyd ymarferwr meddygol mewn perthynas â’r driniaeth ar gyfer unigolion sy’n dioddef clefyd o’r fath neu er mwyn ei atal rhag lledaenu, a (b) at ddibenion triniaeth a gweithgarwch atal o’r fath.’ Ceir gwahanol ddehongliadau o reoliadau a chyfarwyddiadau, a phryderon ynghylch eu cydweddoldeb â’r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol. Yn arbennig, bu pryderon y byddai dehongliad llym o’r rheoliadau’n atal gwybodaeth berthnasol rhag cael ei datgelu, ac eithrio i feddygon eraill neu’r rhai sy’n gweithio dan eu goruchwyliaeth, hyd yn oed gyda chaniatâd y claf. Bu pryderon hefyd y byddai’r rheoliadau’n atal gwybodaeth rhag cael ei datgelu i gysylltiadau rhywiol hysbys er budd y cyhoedd. Ein barn ni yw nad yw’r rheoliadau a’r cyfarwyddiadau yn gwahardd datgelu os byddai hynny’n gyfreithlon fel arall yn unol â’r gyfraith gyffredin, er enghraifft gyda chaniatâd y claf neu er budd y cyhoedd heb sicrhau caniatâd. 

9

Gweler hefyd ein hastudiaeth achos am riant sy’n gwrthod caniatáu i’w mherch gael prawf HIV.