Gweithredu mewn ffordd agored a gonest pan fydd pethau yn mynd o le: dyletswydd broffesiynol gonestrwydd

Dyletswydd broffesiynol gonestrwydd

Rhaid i bob gweithiwr gofal iechyd proffesiynol fod yn agored ac yn onest gyda chleifon pan fydd rhywbeth a fydd yn mynd o’i le gyda’u triniaeth neu eu gofal yn peri niwed neu ofd, neu mae ganddo’r potensial i beri niwed neu ofd.1  Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i weithwyr gofal iechyd proffesiynol:

  • ddweud wrth y claf (neu, pan fo hynny’n briodol, eiriolwr, gofalwr neu deulu y claf) pan fydd rhywbeth wedi mynd o’i le
  • ymddiheuro i’r claf (neu, pan fo hynny’n briodol, eiriolwr, gofalwr neu deulu y claf)
  • cynnig rhwymedi priodol neu gymorth i unioni’r sefyllfa (os oes modd)
  • rhoi esboniad llawn i’r claf (neu, pan fo hynny’n briodol, eiriolwr, gofalwr neu deulu y claf) am effeithiau’r hyn sydd wedi digwydd yn y tymor byr a’r tymor hir.

Yn ogystal, rhaid i weithwyr gofal iechyd proffesiynol fod yn agored ac yn onest gyda’u cydweithwyr, eu cyfogwyr a’u sefydliadau perthnasol, gan gymryd rhan mewn adolygiadau ac ymchwiliadau pan ofynnir iddynt wneud hynny. Rhaid iddynt fod yn agored ac yn onest gyda’u rheolyddion hefyd, gan fynegi pryderon pan fo hynny’n briodol. Rhaid iddynt gynorthwyo ac annog ei gilydd i fod yn agored ac yn onest, ac i beidio atal rhywun rhag mynegi pryderon.

1

Y Cyngor Ceiropractig Cyffredinol, Y Cyngor Deintyddol Cyffredinol, Y Cyngor Meddygol Cyffredinol, Y Cyngor Optegol Cyffredinol, Y Cyngor Osteopathig Cyffredinol, Y Cyngor Fferyllol Cyffredinol, Y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth, Cymdeithas Fferyllol Gogledd Iwerddon (2014)  Datganiad ar y cyd gan Brif Weithredwyr rheoleiddwyr statudol proffesiynau iechyd. (cafwyd mynediad ar 17 Ionawr 2022). Nodwch, yn yr adran hon o ganllawiau'r GMC-NMC, bod rhai newidiadau arddull wedi'u gwneud i destun y datganiad ar y cyd gwreiddiol o 2014.