Gweithredu mewn ffordd agored a gonest pan fydd pethau yn mynd o le: dyletswydd broffesiynol gonestrwydd

Am yr arweiniad hwn

1

Pan fyddwn yn cyfeirio at 'gleifion' yn y canllaw hwn, rydym hefyd yn golygu pobl sydd dan eich gofal.

2

Mae gan bob gweithiwr gofal iechyd proffesiynol ddyletswydd gonestrwydd – cyfrifoldeb proffesiynol i fod yn onest gyda chleifon2 pan fydd pethau yn mynd o le. Caiff hyn ei ddisgrifo yn Dyletswydd broffesiynol gonestrwydd, sy’n cyfwyno’r arweiniad hwn ac sy’n rhan o ddatganiad ar y cyd gan wyth o reolyddion gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yn y DU.

2

Cyngor Meddygol Cyffredinol (2013) Ymarfer meddygol da (cyrchwyd 17 Ionawr 2022), paragraffau 24 a 55

3

Fel meddyg, nyrs neu fydwraig, rhaid i chi fod yn agored ac yn onest gyda chleifon, gyda chydweithwyr a gyda’ch cyfogwyr.

4

Mae’r arweiniad hwn yn ychwanegu at y datganiad ar y cyd gan reolyddion gofal iechyd ac mae’n cynnig rhagor o wybodaeth ynghylch sut i gydymffurfo gyda’r egwyddorion a nodir yn Arfer meddygol da3 a Y Cod: Safonau proffesiynol arfer ac ymddygiad ar gyfer nyrsys a bydwragedd. Mae Atodiad 1 yn nodi dyfyniadau perthnasol o arweiniad y Cyngor Meddygol Cyffredinol (CMC) a’r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC). Mae’r arweiniad hwn berthnasol i’r holl feddygon y maent wedi cofrestru gyda CMC a’r holl nyrsys a bydwragedd y maent wedi cofrestru gydag NMC ar draws y DU. 

3

Y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (2018)  Y Cod: Safonau proffesiynol arfer ac ymddygiad ar gyfer nyrsys, bydwragedd a chymdeithion nyrsio (cyrchwyd 17 Ionawr 2022), adran 14

5

Rhennir yr arweiniad hwn yn ddwy rhan:

  1. Eich dyletswydd i fod yn agored ac yn onest gyda chleifon yn eich gofal, neu’r rhai sy’n agos iddynt, os bydd rhywbeth yn mynd o’i le. Mae hyn yn cynnwys cyngor ynghylch ymddiheuro (paragraffau 7–22). 
  2. Eich dyletswydd i fod yn agored ac yn onest gyda’ch sefydliad ac i annog diwylliant o ddysgu trwy adrodd am ddigwyddiadau niweidiol sy’n arwain at niwed, yn ogystal ag achosion y bu ond y dim iddynt ddigwydd (paragraffau 23–29).
6

Mae’r arweiniad hwn ar gyfer unigolion. Rydym yn cydnabod bod gofal yn cael ei ddarparu gan dimau amlddisgyblaethol fel arfer ac nid ydym yn disgwyl i bob aelod o’r tîm fod yn gyfrifol am adrodd am ddigwyddiadau niweidiol ac am siarad gyda’r claf os bydd rhywbeth yn mynd o’i le. Fodd bynnag, rydym yn disgwyl eich bod yn gwneud yn siŵr bod rhywun yn y tîm wedi ymgymryd â’r cyfrifoldeb dros bob un o’r tasgau hyn, ac rydym yn disgwyl i chi eu cynorthwyo yn ôl yr angen.