The GMC in Wales / CMC yng Nghymru


English

Mae swyddfa’r CMC yng Nghymru ym Mae Caerdydd. Rydym yn dîm o bump ac yn cynrychioli gwaith y CMC yn y wlad trwy ymgysylltu ag ystod o randdeiliaid, grwpiau cleifion a rheoleiddwyr, yn ogystal â meddygon. Mae’r ymgysylltiad hwn yn sicrhau bod y CMC yn deall y gwahaniaethau yn nhirwedd wleidyddol a chymdeithasol Cymru ac yn helpu i lywio’r gwaith o wneud penderfyniadau.

Sesiynau rhyngweithiol y CMC

O fewn y tîm, mae ein Hymgynghorydd Cyswllt i Gymru, Gareth Williams, yn cynnal sesiynau rhyngweithiol ar sail canllawiau’r CMC i feddygon. Mae’r sesiynau hyn yn ddefnyddiol i bob meddyg, o fyfyrwyr i arbenigwyr, ac maen nhw wedi’u teilwra i’r gynulleidfa benodol. Fel rheol, maen nhw’n para rhwng awr a dwy awr, ond rydym yn cyfuno’r sesiynau os oes gennych fwy o amser. Os hoffech drafod sut gallwn deilwra sesiwn i’ch gofynion chi, cysylltwch â ni yn unol â’r manylion isod.

Yr Iaith Gymraeg

Mae’r CMC yn ymroi i gynnig gwasanaethau yn eu dewis iaith i’r cyhoedd yng Nghymru, boed hynny yn y Gymraeg neu’r Saesneg ac mae ganddo Gynllun Iaith Gymraeg er mis Mehefin 2005.

Yma, gallwch ddod o hyd i fersiynau Cymraeg ein cyhoeddiadau.

Fforymau Ymgynghorol y DU

Mae Fforymau Ymgynghorol y DU - Cymru yn cwrdd dwywaith y flwyddyn ac yn cefnogi rôl y Cyngor wrth sicrhau ein bod ni’n ymgysylltu’n effeithiol gyda grwpiau budd allweddol a bod ein polisïau’n gweddu i’r cyd-destun ym mhob rhan o’r DU.

Cyfleusterau llogi ystafelloedd

Rydym yn cynnig cyfleusterau llogi ystafelloedd yn ein swyddfa yng Nghaerdydd. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth ar 02920 494948 neu GMCWales@gmc-uk.org

Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni ar 029 2049 4948 neu anfonwch e-bost atom yn GMCWales@gmc-uk.org

Ydych chi’n ymweld â swyddfa Caerdydd? Dyma gyfarwyddiadau a manylion amwynderau sydd o gwmpas y swyddfa.

Os hoffech gysylltu â ni i roi adborth ar eich gwaith, dilynwch y cyfarwyddiadau ar dudalen gwe Sylwadau a Chwynion y CMC.

Cysylltiadau defnyddiol

Rydym wedi rhoi rhai cysylltiadau defnyddiol at ei gilydd er mwyn eich helpu chi i gael y wybodaeth y mae arnoch ei hangen yn ymwneud â gofal iechyd yng Nghymru.